Naudotojo privatumo politika

Naudotojų duomenų saugumo užtikrinimas – bendrovės Uart.lt prioritetas, ir mes esame įsipareigoję gerbti Naudotojo privatumą ir taip pat su asmens duomenimis susijusias teises. tinklalapis Uart.lt laikosi nuomonės, kad Naudotojui labai svarbu, kaip mes traktuojame informaciją apie juos, kurią gavome ryšium su jų naudojimusi Interneto svetaine.

Šioje Privatumo politikoje išdėstyta, kokią informaciją renka tinklalapis Uart.lt, kaip ir iš kokių šaltinių ši informacija yra renkama, ką Uart.lt daro su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugota, saugoma. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba sukurdami paskyrą Interneto svetainėje, jūs pritariate ir sutinkate su šioje Privatumo politikoje ir taip pat Bendrosiose sąlygose (toliau tekste – „Sąlygose“) išdėstytomis nuostatomis.

Visi Naudotojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi pagal Lietuvos ir ES duomenų apsaugos įstatymus.

Terminai, kurie yra rašomi iš didžiosios raidės ir nėra apibrėžti šioje Privatumo politikoje, turi mūsų Sąlygose apibrėžtą reikšmę.

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

1.1 Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojai ir taikymo sritis

Ši Privatumo politika taikoma Uart.lt interneto svetainei, kurioje ši Privatumo politika yra pateikiama, ir bet kokiai Uart.lt taikomajai programai, tarnybai arba priemonei, kurioje yra nuoroda į šią Privatumo politiką, neatsižvelgiant į tai, kaip Naudotojai prie jų prisijungia arba jas naudoja, įskaitant per mobiliuosius įrenginius.

Ši Privatumo politika netaikoma tais atvejais, kai asmeninė informacija yra renkama trečiųjų šalių, kurios gali sąveikauti su mūsų Interneto svetaine, ir netaikoma asmeninei informacijai, surinktai bet kokioje kitoje Interneto svetainėje arba neprisijungus prie Uart.lt (išskyrus atvejus, kai tiksliai nurodyta kitaip).

Uart.lt gali pasamdyti trečiąsias šalis Naudotojų asmens duomenims tvarkyti ir jų duomenis perduoti kitiems juridiniams asmenims, kaip aprašyta toliau šioje Politikoje.

Tiksliau sakant, visos informacijos, susijusios su Pirkėjo Užsakymu, automatinį duomenų apdorojimą vykdo [korteles aptarnaujanti įmonė]. Šio automatinio duomenų apdorojimo tikslas – išvengti sukčiavimo kredito kortelėmis.

1.2 Renkama informacija

Tinklalapis Uart.lt renka ir tvarko šią informaciją:
• Naudotojo vardas ir pavardė, gimimo metai ir lytis;
• kontaktinė informacija: tikslus pašto adresas, įskaitant adresus, kuriais turi būti siunčiamos sąskaitos ir pristatomos prekės, mobiliojo telefono numeriai ir elektroninio pašto adresas;
• Naudotojo įkeltos nuotraukos;
• chronologiniai duomenys apie ankstesnius pirkimus, užsakymus, sandorius ir Produktų sąrašus;
• Naudotojo IP adresas, taip pat prisijungimo duomenys ir buvimo vietos nustatymo duomenys, kai Naudotojas duoda leidimą;
• Naudotojo įsiregistravimo informacija ir slaptažodžiai;
• mokėjimo kortelės arba banko rekvizitai;
• korespondencija ir komunikacija su Uart.lt, chronologiniai duomenys apie pretenzijas ir incidentus;
• kiti viešai prieinami asmens duomenys, kuriais Naudotojas dalijasi Interneto svetainėje.

Šis sąrašas nėra galutinis ir ypatingais atvejais bendrovei Uart.lt gali reikėti rinkti papildomus duomenis, siekiant šioje Privatumo politikoje išdėstytų tikslų. Kai kurie iš pirmiau nurodytų asmens duomenų renkami tiesiogiai, pavyzdžiui, kai Naudotojai sukuria paskyrą Interneto svetainėje arba susisiekia su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Kiti asmens duomenys renkami netiesiogiai, pavyzdžiui, Naudotojų prisijungimo duomenys arba srauto duomenys. Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis iš trečiųjų šalių, kurios turi jūsų sutikimą arba leidimą perduoti jūsų informaciją mums, arba iš viešai prieinamų šaltinių.

Interneto svetainė ir tinklalapis Uart.lt paslaugos, apskritai, nėra skirtos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus. Uart.lt sąmoningai nerenka asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus naudotojų.

Visi Naudotojai yra informuoti, kokia informacija privalo būti pateikta bendrovei Uart.lt tam, kad ji galėtų teikti paslaugas (paprastai, pateikiant duomenis toks laukelis yra pažymėtas žvaigždute). Kita informacija yra neprivaloma ir gali būti pateikta savanoriškai, siekiant pagerinti mūsų paslaugų kokybę.

Tinklalapis Uart.lt nesaugos Naudotojo duomenų ilgiau, nei būtina, siekiant šioje Privatumo politikoje išdėstytų tikslų. Duomenys turi būti saugomi, kol:
• Naudotojas nustoja naudotis mūsų paslaugomis ir deaktyvuoja savo paskyrą; arba
• 2 metus po to, kai Naudotojas paskutinį kartą pasinaudojo savo paskyra; arba
• duomenys nebereikalingi ir nėra svarbūs mūsų operacijoms.

1.3 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas


Uart.lt renka ir naudoja Naudotojų asmens duomenis, kadangi jie yra būtini:
• siekiant įgyvendinti mūsų teisėtus interesus (pvz., Produktų tiekimas Naudotojams, Interneto svetainės valdymas, kitų tinklalapis Uart.lt, kaip atstovo, pareigų vykdymas ir kt.);
• mūsų pareigų vykdymui ir siekiant pasinaudoti mūsų teisėmis pagal sutartį su Naudotoju; arba
• mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui, kaip išdėstyta galiojančiuose teisės aktuose.

Naudotojo sutikimas, kaip teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, yra naudojamas ryšium su tiesiogine rinkodara arba trečiosios šalies prieiga prie jo/jos informacijos. Naudotojai turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti savo sutikimą. Tais atvejais, kai sutikimas yra vienintelis teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas, Uart.lt nutraukia duomenų tvarkymą (net jei ji turi teisę toliau saugoti duomenis, kiek būtina pagal galiojančius teisės aktus) po to, kai sutikimas yra atšaukiamas.

1.4 Asmeninės informacijos naudojimas

Pagrindinis Naudotojo duomenų tvarkymo tikslas – pasiūlyti Naudotojams optimalią, efektyvią ir asmeniniams poreikiams pritaikytą patirtį Interneto svetainėje. Uart.lt jūsų asmens duomenis naudoja:

• teikdama paslaugas arba vykdydama sandorius, kurių jūs prašėte arba sutikote gauti;

• spręsdama bet kokias problemas ir ginčus, susijusius su Interneto svetainės naudojimu;

• siekdama pritaikyti asmeniniams poreikiams, įvertinti, pagerinti mūsų paslaugas ir turinį;

• Naudotojo sutikimu informuodama Naudotojus apie mūsų paslaugas ir apie mūsų partnerius, panaudojant tikslinės rinkodaros priemones ir/arba reklamines akcijas;

• siekdama užkirsti kelią, aptikti ir ištirti pagal galiojančius įstatymus visų rūšių neteisėtą veiklą;

• užtikrindama, kad visos tinklalapis Uart.lt politikos yra kruopščiai įgyvendinamos;

• vykdydama mūsų juridinius ir teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus;

• susisiekdama ir informuodama jus apie naudojimosi Interneto svetaine pasikeitimus ir/arba Interneto svetainės ir/arba Interneto svetainės politikų pakeitimus;

• vidiniams tinklalapis Uart.lt verslo tikslams;

• tikslams, kurie jums atskleidžiami tuo momentu, kai jūs pateikiate savo informaciją, arba kitaip šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams.

2.TREČIŲJŲ ŠALIŲ VYKDOMAS DUOMENŲ RINKIMAS IR PANAUDOJIMAS

2.1 Keitimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis

Interneto svetainėje surinkta asmeninė informacija yra skirta tinklalapis Uart.lt naudojimui, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 1.4 skyriuje.

Tam, kad galėtų suteikti jums galimybę naudotis tam tikromis paslaugomis, bendrovei Uart.lt gali reikėti pasidalyti jūsų asmens duomenimis su kai kuriais iš mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas. Šie partneriai – IT, pristatymo ir rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir kt. Tačiau reikia pastebėti, kad paminėti paslaugų teikėjai gali naudoti jūsų duomenis tik teikdami paslaugas bendrovei Uart.lt ir jums, ir jokiais kitais tikslais.

Tinklalapis Uart.lt neatskleidžia jūsų asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai, kitai nei mūsų paslaugų teikėjai, išskyrus žemiau nurodytais atvejais. Uart.lt nesidalija, neparduoda arba nenuomoja Naudotojo duomenų kitoms organizacijoms rinkodaros tikslais, išskyrus kai tam turi jūsų išankstinį sutikimą. Uart.lt, be jūsų sutikimo, su trečiosiomis šalimis gali dalytis anoniminiais duomenimis, pavyzdžiui, apibendrintais Naudotojo statistiniais duomenimis.

2.1.1 Duomenų perdavimas gavus Naudotojo sutikimą

Naudotojams gali būti suteikta galimybė gauti informaciją ir/arba rinkodaros pasiūlymus tiesiogiai iš trečiųjų šalių. Jei Naudotojai sutinka dalytis savo asmenine informacija su tokiomis trečiosiomis šalimis, asmeninė informacija bus atskleista ir jai bus taikomos tokių trečiųjų šalių privatumo politikos ir praktikos. Uart.lt negali garantuoti jūsų informacijos privatumo ar saugumo, jei jūs pateikiate ją trečiajai šaliai, ir mes raginame jus, prieš sudarant sandorį ir pasirenkant pasidalyti savo informacija, įvertinti nurodytos trečiosios šalies privatumo ir saugumo politiką. Tuo atveju, kai Naudotojai vėliau atšaukia sutikimą dalytis savo asmenine informacija su nurodyta trečiąja šalimi, Naudotojai gali tiesiogiai susisiekti ir informuoti tą trečiąją šalį apie savo sprendimą.

2.1.2 Trečiosios šalies paslaugos

Tinklalapis Uart.lt gali naudotis trečiosios šalies paslaugų teikėjais įvairioms paslaugoms, pavyzdžiui, Interneto svetainės talpinimui, Interneto svetainės funkcijų projektavimui ir/arba valdymui, stebėjimo veiklai Interneto svetainėje ir analitinių duomenų pateikimui, ir taip pat paslaugoms, kurios suteikia mums galimybę siųsti Naudotojams specialius pasiūlymus arba teikti kitas administravimo paslaugas. Siekiant užtikrinti aukščiau paminėtų paslaugų teikimą, Uart.lt gali suteikti tokiems paslaugų teikėjams prieigą prie Naudotojo informacijos, įskaitant įrenginio identifikatorių ir/arba asmeninės informacijos.

Nors tinklalapis Uart.lt gali naudotis trečiosios šalies teikiamomis analitinėmis paslaugomis tam, kad įvertintų ir pateiktų mums informaciją apie Interneto svetainės naudojimą, Uart.lt nesidalija Naudotojo asmenine informacija su tokiais analitinių paslaugų teikėjais. Tačiau, jie gali įdiegti ir prijungti savo nuosavas stebėjimo technologijas jūsų įrenginyje ir gali rinkti arba turėti prieigą prie informacijos apie jus.

2.1.3 Teisės aktų laikymasis

Tinklalapis Uart.lt gali dalytis jūsų duomenimis su valstybinėmis institucijomis, reguliavimo institucijomis, teisėsaugos institucijomis, teismais ir ir draudimo bendrovėmis, kai mūsų paprašo tai daryti:
• laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų pagal galiojančius įstatymus;
• siekiant apsaugoti Interneto svetainę, vadovaujantis Sąlygomis arba kita taikoma politika, įskaitant galimų tokios politikos pažeidimų tyrimą, ir siekiant įgyvendinti mūsų juridines teises;
• siekiant užtikrinti Interneto svetainės, bet kokio Naudotojo arba trečiosios šalies saugumą, teises, nuosavybę arba apsaugą;
• siekiant aptikti, užkirsti kelią arba kitaip spręsti sukčiavimo, saugumo arba technines problemas.

Uart.lt taip pat gali naudoti IP adresus arba kitus įrenginio identifikatorius, siekiant identifikuoti Naudotojus, kurie pažeidžia arba gali pažeisti bet kokius įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus arba Sąlygas. Tam, kad galėtų tai daryti, Uart.lt gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, autorių teisių turėtojais, interneto paslaugų teikėjais, bevielio interneto ryšio paslaugų teikėjais ir/arba teisėsaugos institucijomis, ir gali atskleisti tokią informaciją trečiosioms šalims pagal galiojančius įstatymus. Toks informacijos atskleidimas gali būti vykdomas su Naudotojų žinia arba jiems nežinant.

2.1.4 Verslo perleidimo sandoriai

Kadangi mes plečiame savo verslą, mes galime sukurti, parduoti ar pirkti parduotuves, dukterines bendroves arba verslo padalinius. Vykdant tokius sandorius, Naudotojo informacija, paprastai, yra vienas iš perleidžiamos tinklalapis turto elementų, kuriam galioja bet kurioje anksčiau egzistavusioje Privatumo politikoje išdėstyti įsipareigojimai (žinoma, išskyrus atvejus, kai Naudotojas priima kitokį sprendimą dėl savo sutikimo).

Tinklalapis Uart.lt gali dalytis Naudotojo informacija, įskaitant įrenginio identifikatorius ir/arba asmeninę informaciją, su savo kontroliuojančiąja bendrove, dukterinėmis bendrovėmis ir filialais. Uart.lt taip pat pasilieka teisę atskleisti ir perduoti visą tokią informaciją vėlesniam savininkui, bendrasavininkiui arba Interneto svetainės ar atitinkamos duomenų bazės operatoriui.

2.2 Papildomos Interneto svetainės funkcijos

Tais atvejais, kai Naudotojo paskyra Interneto svetainėje yra sujungta arba susieta su jo/jos paskyromis trečiosios šalies interneto svetainėse, tokios trečiosios šalys pateikia Interneto svetainei Naudotojo informaciją (pavyzdžiui, kai Naudotojas pasirenka įsiregistruoti Interneto svetainėje per jo/jos Facebook paskyrą). Visa informacija, kurią Uart.lt gauna aukščiau nurodytu būdu, bus tvarkoma pagal šios Privatumo politikos sąlygas.

Siekiant palengvinti komunikaciją tarp interneto svetainių, Uart.lt gali pateikti trečiosios šalies Interneto svetainės programuojamos sąsajos (API) taikomąją programą arba Interneto svetainės išorines sąsajas. Pavyzdžiui, tokios priemonės gali būti realizuotos, siekiant suteikti Naudotojams galimybę tiesiogiai iš Interneto svetainės siųsti elektroninius laiškus, twiter žinutes arba rašyti komentarus pasinaudojant kita socialinės žiniasklaidos priemone. Tokios trečiosios šalys gali išsaugoti Naudotojo informaciją, kuri buvo suteikta tokios komunikacijos metu.

Uart.lt negali kontroliuoti ar turėti prieigos prie jūsų informacijos, kuri buvo tvarkoma panaudojant trečiosios šalies ryšio priemones. Jūs turėtumėte peržiūrėti trečiosios šalies naudojimo sąlygas ir privatumo politiką prieš naudodamiesi jomis. Mes raginame jus įvertinti aukščiau paminėtų trečiųjų šalių privatumo ir saugumo politikas prieš naudojantis jų produktais.

2.3 Trečiosios šalies reklama

Trečiosios šalies reklamuotojai arba reklamos agentūros, dirbančios jų vardu, kartais naudoja technologiją, skirtą pateikti reklaminius skelbimus, kurie talpinami Interneto svetainėje. Kai tai įvyksta, jie automatiškai gauna jūsų IP adresą. Jie taip pat gali naudoti slapukus tam, kad įvertintų savo reklamų veiksmingumą ir pritaikytų reklamos turinį konkrečiam asmeniui. Uart.lt neturi prieigos arba galimybės valdyti slapukus arba kitas funkcijas, kurios gali būti naudojamos reklamuotojų ar trečiųjų šalių interneto svetainėse, ir ši Privatumo politika neapima tokių reklamuotojų bei trečiųjų šalių duomenų naudojimo Interneto svetainėse principų.

Technologijos, kurias naudoja trečiosios šalies reklamuotojai, gali būti įdiegtos Interneto svetainėje, be kita ko, siekiant:
• padėti pateikti jums reklamą, kuri jums gali būti įdomi;

• neleisti jums matyti tą pačią reklamą pernelyg dažnai; ir

• suprasti reklamos, kuri buvo jums pateikta, poveikį.

Naudotojai supranta ir sutinka, kad aukščiau paminėta technologija gali suteikti prieigą prie ir daryti įtaką Naudotojo įrenginiui.

NAUDOTOJO TEISĖS

Naudotojai turi konkrečias teises, susijusias su jų duomenų apsauga. Šios teisės išvardintos žemiau:

• prieigos teisė prie informacijos, kurią mes surinkome apie jus;

• teisė ištaisyti neteisingą/netikslią informaciją apie jus;

• teisė perduoti visą arba dalį apie jus surinktos informacijos jums arba kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkėlimą);

• teisė pašalinti bet kokią su jumis susijusią informaciją. Naudotojai gali reikalauti nedelsiant pašalinti informaciją dėl teisėtų priežasčių, pvz., tuo atveju, kai duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami, arba kai duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

• teisė apriboti duomenų tvarkymą. Naudotojai įstatymų numatytais tikslais gali gauti teisę apriboti duomenų tvarkymą, kurį vykdo duomenų valdytojas;

• teisė prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais interesais (t. y. mūsų verslo tikslais, nurodytais šio dokumento 1.3 skyriuje).

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš aukščiau paminėtų teisių, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: labas@uart.lt

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai bendrovei Uart.lt kyla pagrįstų abejonių dėl Naudotojo, kuris susisiekė su mumis dėl aukščiau nurodytų teisių, asmens tapatybės, mes paprašysime papildomos informacijos, kad galėtume patvirtinti jūsų asmens tapatybę.

Naudotojai turi teisę pateikti skundą valstybinei Duomenų apsaugos tarnybai šalyje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, tuo atveju, kai jų teisės galėjo būti pažeistos. Tačiau mes rekomenduojame pirmiausia susisiekti su mumis ir pabandyti surasti galimo ginčo taikų sprendimą.

4. APSAUGA

Uart.lt saugo Naudotojo informaciją, naudodama tinkamas technines ir administracines apsaugos priemones, siekiant sumažinti praradimo, netinkamo panaudojimo, neleistinos prieigos, atskleidimo ir pakeitimo riziką. Uart.lt surinktą Naudotojo informaciją saugo <…>. Jei jūs manote, kad jūsų paskyra buvo piktnaudžiaujama, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: labas@uart.lt

Be to, Uart.lt rekomenduoja, kad Naudotojai, siekdami padidinti savo saugumą internete, imtųsi bent jau žemiau išvardintų priemonių:

• išsaugotų prisiregistravimo prie paskyros informacijos ir slaptažodžių slaptumą;
• kurdami slaptažodį naudotų mažiausiai 8 simbolius;
• vengtų naudoti tą patį slaptažodį kelioms interneto paskyroms;
• įdiegtų savo programinės įrangos naujinimus ir saugumo priemonių atnaujinimus.

5. BENDROS NUOSTATOS

Tinklalapis Uart.lt gali kartkartėmis daryti Privatumo politikos pakeitimus. Atlikus pakeitimus, tinklalapis Uart.lt informuoja apie tai Naudotojus, įkeldama pataisytą versiją į Interneto svetainę, ir nurodo datą, kada buvo padaryti paskutiniai naujinimai.

Naudotojai supranta ir sutinka, kad tolesnis prisijungimas prie ir naudojimasis Interneto svetaine po to, kai buvo patalpinti bet kokie Privatumo politikos pakeitimai, reiškia pritarimą ir sutikimą su tokiu pakeitimu.

Tuo atveju, kai bet kokia Privatumo politikos nuostata yra laikoma negaliojančia, niekine arba neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties, tokia nuostata neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje datos.